Oplossing bereikt voor KMO’s bij ingewikkelde renteswaps

Door Johan Van Overtveldt op 20 mei 2015, over deze onderwerpen: Fiscaliteit, KMO-beleid
Oplossing bereikt voor KMO’s bij ingewikkelde renteswaps

De FSMA, die toezicht houdt op de financiële diensten en markten, heeft een aantal banken tot een regeling verplicht in het voordeel van  KMO’s die  ingewikkelde rentederivaten (renteswaps) hadden gekocht. Daar hadden Minister van Economie Peeters, Minister van Financiën Van Overtveldt en Minister van KMO’s en Zelfstandigen Borsus, na klachten van KMO’s over de implicaties van rentederivaten, eerder om gevraagd. De ministers Peeters, Van Overtveldt en Borsus tonen zich tevreden over de nieuwe sectorgedragen regeling: “Banken vervullen een belangrijke rol in de kredietverwerving van KMO’s. Daarom is het belangrijk dat ze de gedragsregels op een correcte wijze naleven”. 

Swaps

De voorbije maanden hebben Minister van Economie Peeters, Minister van Financiën Van Overtveldt en Minister van KMO’s en Zelfstandigen Borsus met alle betrokken partijen overlegd over de verkoop van ingewikkelde rentederivaten aan KMO’s. Met een swap worden renterisico’s en valutarisico’s afgedekt. Bij een standaard renteswap  wordt het risico van een stijging van de kortlopende variabele rente geruild met een andere partij tegen betaling van een vaste rente. Uiteraard is ook het omgekeerde mogelijk, namelijk dat de vaste rente geruild wordt tegen een variabele rente. Vaak zit de bank daar tussen. Er wordt dan een overeenkomst met de bank gesloten waarbij gedurende een bepaalde periode de betaling van de variabele rente geruild wordt tegen betaling van een vaste rente. Netto betaalt dan degene die de swap aangaat de vaste rente plus een opslag aan de bank en ontvangt deze de variabele rente terug van de bank. 

Klachten 

De klachten van de KMO’s hebben betrekking op een complexe variant, de zogenaamde “Bermudan-callable swaps”. Die houdt in dat er naast de bovenvermelde renteswap bijkomend een optie wordt verkocht die de bank de mogelijkheid biedt om het rentederivaat op welbepaalde tijdstippen stop te zetten. De KMO’s zelf hebben niet de contractuele mogelijkheid het contract op te zeggen. Dergelijke producten worden door de Europese regels als ‘complexe financiële instrumenten’ beschouwd. 

Gedragsregels

De FSMA ging bij de banken de omvang na van de betreffende verrichtingen en van de naleving van de toepasselijke informatie- en zorgplicht. De analyse van de verrichtingen ging terug tot 1 november 2007, datum waarop de Europese gedragsregels inzake beleggingsdiensten ( de zogenaamde MiFID-Richtlijn) van kracht zijn geworden. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland is een gelijkaardig onderzoek van de toezichthouders nog aan de gang. 

Voor dergelijke complexe financiële instrumenten zijn de banken sinds 1 november 2007 verplicht hun klanten zorgzaam te adviseren. Deze regels zijn in het bijzonder van tel wanneer het om niet-professionele cliënten gaat. KMO’s worden doorgaans als niet-professioneel beschouwd.  

Uit de inspecties van de FSMA is gebleken dat het totaal aantal Bermudan Swaps dat aan niet-professionele cliënten verkocht werd, beperkt bleef tot 363 contracten voor 330 cliënten. De verkoop van rentederivaten gekoppeld aan de kredietverlening in België is daarmee zeer beperkt ten opzichte van de situatie in voornamelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Informatieverplichting

De inspecties toonden aan dat de betrokken banken niet konden bewijzen dat ze bij de verkoop van de “bermudan callable swaps” al hun informatieverplichtingen zijn nagekomen jegens de betrokken cliënten, en dat ze de zorgplichtregels voldoende hebben nageleefd. De FSMA heeft op haar website een omstandig verslag over deze inspecties gepubliceerd.

Als gevolg van deze vaststellingen heeft de FSMA de banken verplicht zich akkoord te verklaren met een regeling in het voordeel van de betrokken KMO’s.  De regeling bestaat er in dat:

De banken de “bermudan callable swaps” die ze met hun niet-professionele cliënten hebben afgesloten na 1 november 2007, zullen omzetten naar klassieke “plain vanilla swaps”;
Deze omzetting moet gebeuren rekening houdend met de behoeften van de cliënt;
De kosten die met deze omzetting gepaard gaan voor rekening zijn van de banken;
Er daarnaast een commerciële forfaitaire tegemoetkoming zal worden toegekend aan de cliënten;
De FSMA zal toezien op een correcte uitvoering van de afspraken.

De ministers Peeters, Van Overtveldt en Borsus drukken hun tevredenheid uit over deze sectorbrede oplossing.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is