Programmawet : 10 werven voor fiscale rechtvaardigheid en lastenverlaging op arbeid

Door Johan Van Overtveldt op 21 mei 2015, over deze onderwerpen: Belastingen, Fiscaliteit
Programmawet : 10 werven voor fiscale rechtvaardigheid en lastenverlaging op arbeid

De regering heeft het ontwerp van Programmawet goedgekeurd.  Dit ontwerp omvat 10 grote fiscale maatregelen die nu in uitvoering worden gebracht en die zullen zorgen voor een grotere fiscale rechtvaardigheid.

Het kabinet Financiën heeft de afgelopen maanden aan hoge snelheid en simultaan aan deze 10 grote fiscale werven gebouwd om zo snel mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de eerste tax shift die in het regeerakkoord vervat zit. “Zoals opgenomen was in het regeerakkoord, vertegenwoordigt deze eerste tax shift effectief een lastenverschuiving van om en bij de 2 miljard euro in het voordeel van bedrijven en burgers,” stelt Minister van financiën Johan Van Overtveldt. “De snelheid waarmee deze dossiers zijn aangepakt, zorgt ervoor dat bedrijven en burgers de resultaten van die eerste tax shift ook onmiddellijk zullen voelen via een loonlastenverlaging en een verlaging van de personenbelasting”.

Om die lastenverlagingen te financieren werden er dus een aantal maatregelen uitgewerkt, waarmee tegelijkertijd gestreefd wordt naar een grotere fiscale rechtvaardigheid.

 

Bankentaks

Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële sector tegemoet te komen. In het regeerakkoord werd voorzien dat de financiële sector op zijn beurt zou bijdragen aan de groei van onze economie en de versterking van onze koopkracht via een arbeidslastenverlaging.

 “De bijdrage van de financiële sector (‘bankentaks’) zal structureel 100 miljoen euro opbrengen vanaf 2015: 75 miljoen vanuit de banksector en 25 miljoen vanuit de verzekeringssector ”, stelt minister van financiën Johan Van Overtveldt.

Diamantstelsel

Met het diamantstelsel wordt er een werkbaar en controleerbaar fiscaal instrument gecreëerd waardoor de diamantsector fiscaal substantieel meer zal bijdragen.

"De omzetbelasting zal zich vertalen in een jaarlijkse extra bijdrage vanuit de sector ten belope van 50 miljoen euro, wat 250% meer is dan de huidige bijdrage uit de sector", zegt Johan Van Overtveldt.

De regering hecht belang aan een verdere verankering van de sector in ons land, die direct en indirect meer dan 30.000 werknemers tewerkstelt en die 5% van de Belgische export van goederen en diensten vertegenwoordigt.

Doorkijkbelasting

Met de doorkijkbelasting wordt een instrument gecreëerd waarmee belastingontwijking door middel van juridische constructies (trusts, buitenlandse stichtingen,..) wordt tegengegaan, in het voordeel van meer fiscale rechtvaardigheid.

Dergelijke constructies bevinden zich niet enkel op exotische locaties, zoals de Kaaimaneilanden, maar ook dichterbij, zoals in Zwitserland.

Via de doorkijkbelasting worden deze structuren transparanter gecontroleerd waardoor de inkomsten eruit rechtstreeks kunnen belasten worden aan de Belgische tarieven.

Dit geldt niet enkel voor inkomsten uit roerende goederen (intresten en dividenden) maar ook beroepsinkomsten worden in rekening gebracht.  Er wordt eveneens een specifieke anti-misbruikbepaling voorzien voor de gevallen waarin bestaande juridische constructies bepaalde verrichtingen tot omvorming ondergaan.

In het geval er aanwijzingen zijn van fiscale onregelmatigheden of van fraude kan de belastingadministratie alle mogelijke middelen aanwenden om controles uit te voeren teneinde de oorsprong te achterhalen van de activa en kapitalen die in de juridische constructie werden ondergebracht.

Minister Van Overtveldt : “Met deze maatregel sluit het net zich rond constructies die tot doel hebben belastingen te ontwijken.”

De programmawet bevat ook enkele fiscale maatregelen ten voordele van kleine en startende ondernemingen:

Tax Shelter voor startende ondernemingen

Er wordt een belastingvermindering voorzien van 30% in de personenbelasting voor de natuurlijke persoon die investeert in een KMO door nieuw uit te geven aandelen te verwerven. Voor investeringen in micro-ondernemingen bedraagt de belastingvermindering 45%.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Met deze maatregel wordt de loonkost voor startende ondernemingen verlaagd.

Tijdens de eerste 4 jaren zullen KMO-vennootschappen 10 % van de normaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de lonen van hun medewerkers niet moeten doorstorten aan de fiscus.  Voor micro-ondernemingen is dat 20%.

Vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen

Deze vrijstelling ondersteunt de financiering van startende ondernemingen (via crowdfunding).

Het verstrekken van leningen via een platform van crowdfunding zal fiscaal ondersteund worden door middel van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen.

Investeringsaftrek voor digitale investeringen

Digitale investeringen worden aangemoedigd via een uitbreiding van de verhoogde investeringsaftrek voor investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de digitale betalings- of factureringssystemen.

Uitbreiding van de bestaande regeling inzake de liquidatiereserve

De mogelijkheid tot verlaagde roerende voorheffing op liquidatieboni was geldig vanaf 2014. Via deze maatregel geven we KMO’s nu de kans om de boekhoudkundige winst na belasting ook voor de boekjaren 2013 en 2014 in aanmerking te laten komen voor de verlaagde voorheffing. 

Vennootschapsbelasting intercommunales

Tot op heden waren intercommunales, samenwerkingsverbanden en projectverenigingen uitdrukkelijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daardoor waren ze automatisch onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (RPB). Zoals voorzien in het Regeerakkoord, wordt deze vrijstelling opgeheven en zullen deze intercommunales vanaf aanslagjaar 2016 onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting.

“De regering wil hiermee een rechtvaardiger belastingsysteem creëren met een loyale fiscale concurrentie tussen privé- en overheidssector” aldus minister van financiën Van Overtveldt.

De regering voorziet in de nieuwe Programmawet echter enkele aanpassingen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van lokale besturen.

Zo zullen reserves die onder RPB werden opgebouwd via wetswijziging vrij van vennootschapsbelasting uitgekeerd kunnen worden aan de aandeelhouders. Deze wijziging is budgetneutraal.

Ziekenhuizen die onder de vorm van een intercommunale bestaan worden vrijgesteld.  Hetzelfde geldt voor intercommunales die een activiteit van waterdistributie uitoefenen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is