De Europese Unie moet zich dringend gaan focussen op haar kerntaken, in plaats van zichzelf te verliezen in onhaalbare en onbetaalbare doelstellingen, en in verlammende regeldrift. Daarbij moet resoluut de keuze worden gemaakt voor het creëren en beschermen van onze welvaart, zonder bijkomende Europese belastingen noch een ‘België XL’.

Pact voor welvaart

De N-VA wil dat Europa in de volgende bestuursperiode meteen een ‘pact voor welvaart’ afsluit. “De Unie moet onze welvaart, jobs en strategische belangen beschermen”, aldus Johan Van Overtveldt, die geflankeerd werd door collega-Europarlementsleden Assita Kanko en Geert Bourgeois en Europees kandidaat Kris Van Dijck.

Geen papieren tijger

In woelige geopolitieke tijden maakt een ‘papieren tijger’ weinig indruk.  De Europese Unie moet haar geopolitieke rol ernstig nemen, onze welvaart beschermen, verder uitbouwen en de concurrentiekracht van onze bedrijven bewaken.

Echt buitengrenzenbeleid

Het wordt ook hoog tijd voor een echt buitengrenzenbeleid, dat via diplomatie, defensie en een hervormd ontwikkelingsbeleid zorgt voor een veilig en weerbaar Europa met een bufferzone aan de buitengrenzen.  

Niet meer maar een beter Europa

De N-VA wil ook paal en perk stellen aan de sluipende bevoegdheidsuitbreiding van de Europese Unie. Er moet meer respect komen voor het subsidiariteitsprincipe: wat de deelstaten zelf kunnen doen, moet niet door Europa worden opgelegd.

“Het antwoord is niet altijd ‘meer Europa’. Wij willen een beter Europa”, aldus Johan, Assita, Geert en Kris.

1. Resolute keuze voor welvaart en groei

 • De Europese Commissie moet zo snel mogelijk een ‘EU Pact voor Welvaart’ voorstellen. Dat Pact moet zorgen voor een heropleving van de Europese (maak)industrie.
 • Daarbij moet er meer oog zijn voor kmo’s en maken we komaf met de regeldruk.
 • De interne markt moet uitgebreid worden op domeinen als digitalisering, kapitaal, transport, energie en defensie-industrie, met betere marktregels.
 • De versoepeling van staatssteunregels draaien we terug.
 • Tegelijk beschermen we onze markt voor bedreigingen van buitenaf (oneerlijke concurrentie, dumping, lagere kwaliteit).
 • We stimuleren innovatie en werken administratieve drempels daarrond weg.
 • We snoeien in de regel- en rapporteringsdruk voor onze ondernemers.
 • We willen eerlijke en op regels gebaseerde wereldhandel, met meer handels- en investeringsakkoorden.
 • De Unie moet onze welvaart, jobs en strategische belangen beschermen zonder protectionistisch te worden, met een eigen productiecapaciteit voor essentiële strategische goederen en het terug naar Europa halen van essentiële high end-productie en onderzoek en ontwikkeling. We willen ook kritieke grondstoffen aanboren in Europa, terwijl we tegelijk voluit inzetten op circulaire maakindustrie en recyclage. Binnen dat kader zetten we ook in Vlaanderen volop in op veerkracht, onze strategische sectoren en het vrijwaren van onze (kennis)economie.

2. Toekomstgericht budget zonder nieuwe schulden en belastingen.

 • We bepleiten een hervorming van het EU-budget, met een shift van landbouw- en cohesiebeleid naar innovatie, digitalisering, grensoverschrijdende infrastructuur, migratiebeheer en veiligheid/defensie en een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.  
 • We verzetten ons tegen Europese belastingen of schulden, tegen een Europese transferunie en tegen een ‘België XL’ op EU-niveau.
 • Het vetorecht van de lidstaten willen we onverkort behouden op fiscaal vlak. De financiering van de EU-begroting via een vaste BNI-bijdrage is de meest rechtvaardige en transparante wijze.
 • Fraude met EU-middelen moet doortastend aangepakt worden.

3. Beschermen van Europese burgers en hun waarden en vrijheden.

 • We dragen onze fundamentele waarden en vrijheden uit en gaan deze effectief beschermen. Onze Europese manier van leven, identiteit, democratie, rechtstaat, normen en waarden verdienen een actieve bescherming tegen maatschappelijke- en economische tendensen die deze ondermijnen.  
 • Aanvullend aan ons NAVO-engagement en voor uitdagingen met een specifiek Europees karakter pleiten we voor een Europese Veiligheidsraad.
 • Complementair met de NAVO bouwen we de Europese defensie-industrie en -samenwerking versneld uit.
 • We focussen de komende jaren in de eerste plaats op het buitengrenzenbeleid en op het creëren van een veilig en weerbaar Europa met een bufferzone aan de buitengrenzen.
 • We pleiten voor een hervorming van de besluitvorming op vlak van Europees buitenlands beleid, met een gekwalificeerde meerderheid voor uitvoeringsbesluiten en sancties.  

4. Eenheid in verscheidenheid. Geen Europese superstaat.

 • We eisen meer respect voor de culturele- en taalkundige verscheidenheid in de EU.  
 • Besluitvorming moet zo dicht mogelijk bij de burger plaatsvinden (subsidiariteit).
 • We roepen een halt toe aan de sluipende bevoegdheidsuitbreiding van de EU.
 • De impact van Europese wetgeving op Vlaanderen moet sterker worden gemonitord en geanalyseerd.  
 • We versterken de controle van het Europees Parlement op de Europese Commissie. We willen geen Conventie.
 • De Vlaamse stem moet zwaarder doorwegen in de Europese Raad.
 • We stoppen de kostelijke en vervuilende maandelijkse verhuis van het Europees Parlement naar Straatsburg. Het Europees Parlement heeft haar enige zetel in Brussel.
 • We verzetten ons tegen een Europese kieskring.